DEDACCIAI

We are using only premium titanium tubing produced by the famous Italian producer Dedacciai exclusively for fremebuilding.
Používáme pouze špičkové titanové trubky známého italského výrobce Dedacciai vyráběné speciálně pro stavbu rámů.

TITANIUM

Exceptional Metal

Titanium has always been an exceptional material for cycling. No wonder - it is as strong as steel while having a low density (approximately 60% of the density of iron). It is corrosion-resistant, so it is not necessary to paint it. Its silvery-grey appearance gives the frames made from it a unique look. And most importantly, IT'S COMFORTABLE. Its modulus of elasticity is 46% lower than that of steel. Riding on a titanium frame is smooth with significantly damped vibrations. For those who prefer comfort and uniqueness titanium is the first choice!

Deda Titanium.png
Deda Titanium 2.png

TITAN

Exkluzivní materiál

Titan byl pro cyklistiku vždy výjimečným materiálem. Není divu - je pevný jako ocel, přitom má nízkou měrnou hmotnost (přibližně 60% hustoty železa). Je korozivzdorný, není jej tedy nutno lakovat. Jeho stříbřitě šedý vzhled dává rámům z něj vyrobeným jedinečný vzhled. A hlavně, JE POHODLNÝ. Jeho modul pružnosti je o 46% nižší než u oceli. Jízda na titanovém rámu je klidná s výrazně tlumenými vibracemi. Pro ty, kteří preferují pohodlí a výjimečnost, je titan první volba! framebuilding ruční výroba rámů kol