Vyhledat
  • RicharDD

PIETRO Super Ladies Only

Aktualizace: 25. srp 2020

New super-light steel frame!

Nový super lehký ocelový rám PIETRO!Name

The name Super Ladies Only is reminiscent of one place I've always admired - Vancouver, Nort Shore, the birthplace of freeriding. Deep forests full of strong men on fullys. Wooden footbridges, permanent haze, trails .... among them one poetic name "Super Ladies Only". And the woman this bike is for is also a Super Lady. After all, how few women start riding a road bike in adulthood!


Název

Název Super Ladies Only je reminiscence na jedno místo, které jsem vždy obdivoval - Vancouver, Nort Shore, rodiště freeridingu. Hluboké lesy plné silných mužů na celoodružených strojích. Dřevěné lávky, trvalý mlžný opar, traily .... mezi nimi jeden poetického názvu "Super Ladies Only". A žena, pro kterou je toto kolo určeno, je také Super Lady. Vždyť jak málo žen začne v dospělosti jezdit na silničním kole!


Construction

The customer asked for a comfortable road bike for a quiet ride. And low weight. So the first step was a light, comfortable frame. Aerodynamics and maximum rigidity were not in the first place. We chose a mix of thin-walled Columbus tubes from the Spirit and SL series. We carefully everything turning and milling and the result is a frame with a weight of less than 1.5 kg. Made of steel! The wall of some tubes is only 0.4 mm thick.


Konstrukce

Zákaznice chtěla pohodlné kolo pro klidné ježdění. A nízkou váhu. Takže prvním krokem byl lehký, pohodlný rám. Aerodynamika a maximální tuhost nebyly v tomto případě na prvním místě. Vybrali jsme mix tenkostěnných trubek Columbus z řad Spirit a SL. Pečlivě odlehčovali jednotlivé součásti soustružením a frézováním a výsledkem je rám s vahou pod 1,5 kg. Z oceli! Stěna některých trubek je jen 0,4mm.


Components

Drivetrain and shifting is Shimano 105, another hardware is the PRO. Because the saddle is one of the main components for the feeling of riding, we did not spare and put on PRO Stealth. Very light and very comfortable.


Komponenty

Pohon a řazení jsou Shimano 105, další hardware značky PRO. Protože sedlo je pro pocit z jízdy jedním z hlavních komponentů, nešetřili jsme a nasadili PRO Stealth. Velmi lehké a velmi komfortní.


What does the owner say?

"The riding comfort is great, the saddle is perfect, just superb..." We are pleased :-)


Co říká majitelka?

"Komfort jízdy je skvělý, sedlo bezvadné, prostě paráda..." To nás těší :-)#bloggingtips

47 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

FuseON

PIETRO GRAFF